Cliëntenraad

Cliëntenraad Karma Zorg

Bij Karma Zorg staat de cliënt centraal. Wij willen met ons zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie en belevingswereld van onze cliënten. Om de zorg te optimaliseren en als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

Belangenbehartiging
Het is bij wet geregeld dat een cliënt en/of een familielid kan meepraten over het beleid van een instelling. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en geldt dus ook voor  Karma Zorg. Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in de verschillende locaties van Karma Zorg en heeft een toetsende rol met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Karma Zorg. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en heeft de Cliëntenraad inspraak bij benoemingen van leidinggevenden in de zorg. Hun advies is belangrijk als het gaat om:

  • kwaliteit van zorg
  • voeding
  • veiligheid, gezondheid, hygiëne
  • geestelijke verzorging
  • inventariseren van algemene klachten
  • reorganisatie
  • samenwerking met andere instellingen
  • ingrijpende verbouwingen
  • benoeming van Raad van Bestuur, managers en teamleiders

Overlegstructuur en samenstelling

Binnen Karma Zorg beschikt over 1 cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, die een vertegenwoordiging vormen van de cliënten. De cliëntenraden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de secretaris. De raad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Naast de inhoudelijke vergaderingen, organiseren de raden ook algemene vergaderingen. Hiervoor worden cliënten en familieleden uitgenodigd en geeft de Cliëntenraad informatie over de onderwerpen waar hij zich op dat moment mee bezig houdt.

Daarnaast overlegt de Cliëntenraad die ook 1 keer met het Raad van Bestuur van Karma Zorg. Hierin worden de locatie overstijgende zaken besproken.

Interesse in deelname aan de Cliëntenraad?

U kunt als cliënt of familielid meepraten over het beleid in de locaties van Karma Zorg. Er zijn regelmatig vacatures, waarbij u via een brief en/of een oproep in wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te dragen. Iedereen die zich bij de zorg en welzijn van de cliënten betrokken voelt en niet op ziet tegen een keer vergaderen, kan zich kandidaat stellen. Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de belangen van cliënten. Ook moeten zij voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen.


Contact Cliëntenraden

Heeft u opmerkingen, vragen, wensen of aanbevelingen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. De Cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling, daar hebben we een Klachtencommissie voor.